Navigovať do servisuBanská Bystrica, Kremnička 3Telefón+421 911 272 886 E-mailinfo@carspot.sk Otváracia dobaPo - Pia: 8.00 - 17.00 h.

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Obchodná spoločnosť Car Spot s.r.o. (ďalej len „Car Spot“, alebo „Zhotoviteľ“ alebo „Autoservis“) vydáva podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

1.2. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi Zhotoviteľom a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa týchto VOP.

1.3. Právne vzťahy uzatvorené medzi Autoservisom a objednávateľom sa riadia týmito VOP, zmluvou o dielo uzatvorenou medzi Car Spot a objednávateľom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.4. Tieto VOP sú účinné zverejnením na webovej stránke Autoservisu, dostupnom mieste v prijímacej kancelárii Autoservisu alebo v tom prípade, ak objednávateľ v objednávke (zákazkovom liste) alebo v zmluve o dielo písomne potvrdí, že sú mu známe, alebo že sú k zmluve pripojené. Týmito právnymi úkonmi sa má za to, že ich objednávateľ v danom prípade prevzal, sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah so Servisom sa bude nimi riadiť.

1.5. Odchylné dojednania v zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto VOP.

 

Čl. II. Základné pojmy

 

2.1. Zmluvné strany sú objednávateľ a zhotoviteľ.

2.2. Zhotoviteľom je Car Spot s.r.o.

2.3. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si necháva vykonať servis na MV (tiež „zákazník“).

2.4. Za osobu oprávnenú konať v mene alebo zastúpení objednávateľa podľa týchto VOP sa považuje osoba predkladajúca doklady k vozidlu alebo pristavujúca vozidlo do opravy a/alebo podpisujúca objednávku.

2.5. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok Servisu vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť servisu cenu diela (ďalej len „predmet“ alebo „dielo“)

2.6. Dielom sa rozumie vykonávanie opravy a/alebo úpravy a/alebo údržby a/alebo montáž motorových vozidiel, ich častí, príslušenstva vrátane nadstavieb (ďalej len „MV“)

2.7. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.

2.8. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

2.9. Zmluva o dielo je každá písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti, akými sú: zmluvné strany, predmet zmluvy, (aspoň predbežná) cena. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že za uzavretie zmluvy o dielo sa považuje aj zmluvnými stranami potvrdený zákazkový list alebo objednávka (ďalej len „objednávka“) a/alebo i faktické odovzdanie vozidla do servisu a jeho prijatie autoservisom na základe vyhotoveného zákazkového listu.

2.10. Miestom vykonávania diela je prevádzka Servisu

2.11. Dokumentácia je súbor listín a dokladov, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela.

 

Čl. III. Objednávka

 

3.1. Objednávka sa spisuje na zákazkovom liste alebo inom tlačive servisu, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.

3.2. Objednávka je pre objednávateľa záväzná, ak je ním podpísaná a/alebo MV je prevzaté Servisom.

3.3. Záväzná objednávka má najmä tieto účinky:

3.3.1. Prijatím objednávky, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom na konkrétnu zákazku zmluva o dielo (zmluva o oprave a/alebo vykonaní údržby a/alebo úpravy).

3.3.2. Objednávateľ nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu servisu po dobu 15 (pätnásť) dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je dodávateľom prijatá, objednávka zaniká, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

3.3.3. objednávateľ udeľuje servisu súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením dodávateľa zadávať v prípade nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

3.4. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie dané objednávateľom a dohody, ktoré sú odlišné od VOP sú pre servis záväzné, len ak sú písomne potvrdené osobou oprávnenou konať v jeho mene osobou zapísanou v obchodnom registri..

 

Čl. IV. Cena a platobné podmienky

 

4.1. Cena diela je zmluvnou cenou, pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady servisu na vykonanie diela ako aj náklady spojené s jeho odovzdaním v mieste dodania diela, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

4.2. Cena sa určuje súčtom ceny servisných prác a výkonov, cien náhradných dielov a /alebo materiálu použitého servisom pri vykonávaní diela.

4.3. Cena sa určuje v zmysle platného cenníka servisu zverejneného v mieste prevádzky servisu. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy o dielo.

4.4. K cene sa účtuje DPH vo výške a za podmienok daných zákonom.

4.5. Cena je pri prevzatí vozidla určená servisom predbežne a odhadom vzhľadom na predpokladanú náročnosť vykonávaného diela.

4.6. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah diela a/alebo jeho cena presahuje rozsah dohodnutý pri prevzatí vozidla, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu

  • o menej ako 20%, objednávateľ je povinný zaplatiť zvýšenú cenu v tomto rozsahu.
  • o viac ako 20%, je servis povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť a požiadať ho o jeho súhlas. Ak objednávateľ do 2 dní od doručenia upozornenia servisu písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, má sa za to, že s novou cenou diela vyslovuje súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, servis môže vykonať opravu alebo údržbu len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo zmluvu vypovedať, pričom má však nárok na náhradu vzniknutých nákladov a ceny zodpovedajúcej vykonanému plneniu.

4.7. Cena je splatná na základe faktúry v lehote splatnosti v trvaní 7 dní. Platba sa vykonáva v hotovosti, platobnou kartou alebo bezhotovostne poukázaním na účet servisu. Platba sa považuje za uhradenú pripísaním na bankový účet servisu alebo zložením do jeho pokladne.

4.8. Servis v prípade zákazky, ktorá je poistnou udalosťou môže zabezpečovať súčinnosť zákazníka s poisťovňou, avšak Servis neručí za to, že cena bude poisťovňou uhradená. V prípade poistnej udalosti je objednávateľ povinný uhradiť servisu rozdiel medzi cenou diela a poistným plnením uznaným poisťovňou.

4.9. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má servis nárok účtovať okrem zákonného úroku z omeškania aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.10. Objednávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu servisu započítať si voči nemu akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku a ani nie oprávnený bez písomného súhlasu servisu pohľadávku voči Servisu postúpiť na tretiu osobu.

4.11. Štatutárny zástupca objednávateľa a osoba, ktorá v jeho mene alebo zastúpení, podpisuje konkrétnu objednávku alebo zákazku vyhlasuje, že je oprávnená v mene a/alebo zastúpení objednávateľa konať a že je oprávnená ku všetkým právnym úkonom, ktoré s týmto vzťahom súvisia a za záväzky objednávateľa ručí v súlade s obecnými predpismi o ručení. Pre prípad nesplnenia záväzku objednávateľa podľa tejto zmluvy vyhlasuje, že za jeho záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ručí ako ručiteľ v plnom rozsahu a teda, že ich splní namiesto objednávateľa.

 

Čl.V. Podmienky dodávky

 

5.1. Dielo sa vykonáva a objednávateľ MV odovzdáva v mieste dodania diela.

5.2. Odovzdanie a dodanie MV v inom mieste je uvedené v bode 5.1. sa vykonáva vždy na účet, náklady a riziko objednávateľa.

5.3. Záväzky servisu zo zmluvy o dielo vznikajú až po zaplatení zálohy objednávateľom, pokiaľ sa účastníci písomne nedohodli inak. Výšku zálohy určuje servis podľa rozsahu a charakteru diela, minimálne však vo výške 20% z ceny diela. Ak objednávateľ stanovenú zálohu neuhradí, servis môže začať s vykonávaním diela až po jej zaplatení a/alebo je oprávnený dielo nevykonať a/alebo od zákazky odstúpiť.

5.4. Servis sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.

5.5. Dokladom o riadnom splnení diela je preberací protokol/faktúra s popisom úkonov, ktorý obsahuje špecifikáciu diela (popis práce, dodaný tovar, cena).

5.6. Dielo je vykonané včas aj vtedy, ak servis dodal dielo po dohodnutom termíne avšak predĺženie termínu bolo spôsobené zvýšením rozsahu prác oproti objednávke a/alebo čakaním na náhradné diely vrátane materiálu alebo vis major.

5.7. Pri predĺžení lehoty dodania diela môže objednávateľ písomne od zákazky odstúpiť, ak servis ani po poskytnutí primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 týždne, dielo nevykoná.

5.8. Objednávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím diela, ak do jedného týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a konečná cena diela, neuhradí cenu a iné plnenia súvisiace s dielom a MV si neprevezme. Objednávateľ nemá právo MV prevziať skôr než zaplatí cenu diela.

5.9. Servis má povinnosť MV, na ktorom sa vykonávalo dielo vydať objednávateľovi až po úplnom zaplatení ceny diela a uhradení peňažných pohľadávok servisu voči objednávateľovi a/alebo na MV za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky uplatniť zádržné právo. Po dobu trvania zádržného práva a/alebo ak objednávateľ MV riadne a včas neprevezme, môže servis na náklady a na riziko objednávateľa zabezpečiť uskladnenie MV a účtovať parkovné vo výške 5,-- € plus DPH za každý začatý deň omeškania.

5.10. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Servis právo vec predať. Servis je povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

5.11. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Servis objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny diela, poplatku a nákladov za uskladnenie a predaj. Právo na výťažok predaja si musí objednávateľ uplatniť.

 

Čl.VI. Osobitné ustanovenia

 

6.1. Staré súčiastky ktoré boli vymenené, ak nebolo vopred písomne v objednávke dojednané inak, prechádzajú momentom výmeny bezodplatne do vlastníctva servisu, ktorý je povinný zabezpečiť ich likvidáciu.

6.2. Všetky dodané a namontované diely a súčasti zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom servisu.

6.3. Vstup do priestorov dielní servisu je zakázaný. Za porušenie tohto zákazu je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 €. To neplatí, ak objednávateľ vstúpi do dielní servisu v doprovode servisného technika a len so súhlasom štatutárneho zástupcu servisu a len na nevyhnutne potrebný čas.

6.4. Provizórne opravy sa vykonávajú len na základe osobitej a výslovnej objednávky objednávateľa a na jeho účet a zodpovednosť. Pri provizórnych opravách treba podľa okolností počítať s obmedzenou trvanlivosťou.

6.5. Servis právo použitie a namontovanie objednávateľom dodaného materiálu odmietnuť, ak tento svojimi vlastnosťami, stavom, rozmermi, alebo inými špecifikáciami nezodpovedá kritériám stanovenými výrobcom či servisom sa jedná o neoriginálne náhradné diely, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť technický stav vozidla

6.6. V prípade objednávateľom dodaných mazacích olejov, chladiacich náplní, palivových a olejových filtrov, pneumatík a akumulátorov, účtuje dodávateľ objednávateľovi náklady spojené s likvidáciou tohto materiálu ako škodlivého odpadu podľa platného cenníka.

6.7. Objednávateľ výslovne podľa všeobecných predpisov o ochrane osobných údajov udeľuje Servisu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke, ako i všetkých ďalších ktoré mu objednávateľ poskytne pred uzavretím zmluvy alebo počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou v jeho informačnom systéme.

6.8. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k zmluve o oprave alebo údržbe a pre ochranu práv a záujmov dodávateľa.

 

V Banskej Bystrici, dňa 24.3.2018

Kontaktujte nás

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom poskytnutia informácií týkajúcich sa vyššie uvedených servisných služieb. Ďalšie informácie ako spracúvame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.